فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1167 - تألیف قرآن توسط اوصیاء:

عن جابر عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: ما یستطیع احد یدعی انه جمع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الآوصیاء
بروایت جابر جعفی، امام باقر (علیه السلام) فرمود: هیچکس بجز اوصیاء نمی تواند ادعا کند که همه ظاهر و باطن قرآن کریم را جمع کرده و فهمیده است.

1168 - یک آیه چند تفسیر دارد

عیاشی از جابر نقل می کند که جابر می گوید:
از حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) تفسیر آیه ای را پرسیدم. مطلبی فرمود. پس از چند روزی دوباره از همان آیه سؤال نمودم، جواب دیگری گفتند. عرض کردم: فدایت شوم در این آیه خاص، پیش از این، جواب دیگری بیان کرده بودید. گفت:
جابر، قرآن باطنی دارد و باطن آن نیز دارای باطن و ظاهری است و ظاهری دارد که آن نیز ظاهر و باطن دیگری دارد. جابر، چیزی مانند قرآن از عقول مردم دور نیست، چرا که ابتدای یک آیه در پیرامون مسأله ای است و نهایت آن، مطلب دیگر را بیان می دارد. حال آن که آیه، کلام و گفتاری پیوسته است که رویه های گوناگون را می پذیرد.

1169 - باطن قرآن

قال ألصادق (علیه السلام): قرآن کله تقریع و باطنه تقریب .
حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: همه قرآن سرزنش و باطن آن مطلوب و نزدیک کردن است.