فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

فصل یازدهم: محتویات قرآن:

بخش اول: ظاهر و باطن:

1167 - تألیف قرآن توسط اوصیاء:

عن جابر عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: ما یستطیع احد یدعی انه جمع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الآوصیاء
بروایت جابر جعفی، امام باقر (علیه السلام) فرمود: هیچکس بجز اوصیاء نمی تواند ادعا کند که همه ظاهر و باطن قرآن کریم را جمع کرده و فهمیده است.