فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1162 - تفسیر آیه قرآن:

روایت شده که آن حضرت در تفسیر این آیه قرآن: و گروهی از آنان درس ناخوانده هایی هستند که کتاب را جز تو همات ذهنی شان نمی دانند، فرمود:
امی یعنی کسی که منسوب به مادر است، یعنی او همانند کسی است که از شکم مادرش خارج شده، نمی خواند و نمی نویسد، نمی دانند کتاب را که از آسمان نازل شده و دروغ به شمار نمی آید و بین این دو فرقی قائل نیستند، جز تو همات ذهنی یعنی مگر آن که بر آنان خوانده شود و به آنان گفته شود: این کتاب خدا و کلام اوست، اگر از کتاب مطلبی که مخالف کتاب است خوانده شود آن را نمی شناسند، و آنان تنها گمان می کنند یعنی آن چه رهبران ایشان برای آنها می خوانند که محمد در زمان نبوتش، امامت علی سرور خاندانش را تکذیب کرده است، و آنان پیروی ایشان را می کنند با این که حرام است برایشان پیروی کردن رهبرانشان پس وای بر آنان که کتاب را با دستهایشان می نویسند آن گاه می گویند این از طرف خدا نازل شده است - تا آخر آیه.

بخش چهاردهم قرآن و امام زمان (علیه السلام):

1163 - حال قرآن نزد یاوران مهدی (علیه السلام):

الا و ان ادرکها منا یسری فیها بسراح منیر، و یحذو فیها علی مثال الصالحین، لیحل فیها ربقا، و یعتق فیها رقا، و یصدع شعبا، ویشعب صدعا، فی ستره عن الناس لایبصر القائف اثره ولو تابع نظره. هم لیشحذن فیها قوم شحذ القین النصل تجلی بالتنزیل ابصار هم، و یرمی بالتقسیر فی مامعهم، و یغبقون کاس الحکمه بعد الصبوح!
بدانید آن کس از ما حضرت مهدی (علیه السلام) که فتنه ها را دریابد، در تاریکی آنها بابا چراغ روشنی سیر می کند. و به روش نیاکان رفتار می نماید تا گره فتنه ها را بگشاید و اسیران را آزاد سازد و جمعیت گمراهان را پراکنده، نیکان را گرد آورد. او پنهان از مردم است و هیچ جوینده ای هر چند در پی او باشد و چشمش به دنبال او بگردد او را نمی یابد. پس گروهی در آن فتنه ها صیقل می خورند و برای از بین بردن آنها آماده می شوند، همان گونه که آهنگران شمشیر را صیقل می دهند و چشمان آنها از نور قرآن روشنی می گیرد و معانی آیات آن در گوش هایشان فرو می ریزد و شامگاهان و صبحگاهان از جام حکمت و معارف الهی سیراب می گردند.