فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1157 - گواهی قرآن بر درستی خبری:

هرگاه قرآن به درستی خبر گواهی داد و اخبار دیگر نیز بر درستی آن تصریح کردند، باید مسلمانان بدون شک بدان اقرار نمایند، آن گاه که این اخبار شواهد قرآنی دارد، و قرآن با آنها موافق و آنها با قرآن موافقت دارد.
سپس اخبار درستی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از زبان امامان صادق (علیه السلام) وارد شده و گروه موثق شناخته شده آنها را نقل کرده اند، از این رو پیروی از این اخبار بر هر زن و مرد مؤمن واجب و ضروری است، و جز کینه ورزان با آن مخالفت نمی نمایند.
زیرا گفتارهای خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به سخن الهی اتصال دارد، و این همانند سخن خدای بزرگ در قرآن محکمش است که فرموده: به درستی که آنان که خدا و رسولش را آزار می دهند خداوند در دنیا و آخرت ایشان را لعنت کرده و عذاب خوار کننده ای را برایشان آماده و مهیا نموده است.

بخش سیزدهم: قرآن و امام حسن عسکری (علیه السلام):

1158 - ستمکارترین فرد:

چه کسی ستمکارتر است از کسی که به آیات پروردگارش متذکر شده و روی گرداند، و آن چه را که پیشاپیش فرستاده فراموش کند، ما بر قلبهایشان پوششهایی قرار دادیدم تا نفهمند، و در گوشهایشان سنگینی است، و اگر ایشان را به هدایت بخوانی هرگز هدایت نشوند.