فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1153 - نماز طلب حاجت:

روایت شده که نماز آن حضرت دو رکعت است، در رکعت اول سوره حمد و یس و در رکعت دوم سوره حمد و الرحمن خوانده می شود، و دعای بعد از آن این گونه است:
ای نیکوکار ای رساننده، ای شاهد هر غائب، و ای نزدیک که دور نیست، و ای پیروز که شکست نمی خورد، و ای آن که جز خودش به کیفیت او کسی آگاه نیست، ای آن که قدرتش احاطه نمی گردد.
خدایا! به نام پوشیده و پنهانت که آن را از هرکه بخواهی مخفی نگه داشته ای، نام پاک پاکیزه منزه، نورانی، کامل، زنده، پابرجا، که نور آسمانها و زمین هاست، دانای پنهان و آشکار، بزرگ و برتر و با عظمت است از تو می خواهم که بر محمد و خاندانش درود بفرستی.

1154 - پوشیده ماندن از دشمنان:

و هنگامی که قرآن خواندی بین تو و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند حجابی پوشاننده قرار دادیم، و بر قلب هایشان مانعی ایجاد کردیم که نفهمند و در گوش هایشان سنگینی است، و هنگامی که قرآن خواندی از شیطان رانده شده به خدا پناهنده شو، به درستی که او تسلطی بر کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل نموده اند ندارد.

1155 - بخش کوتاه از زیارت امیرالمؤمنین (علیه السلام):

و گواهی می دهم که حقیقتا امیرمؤمنانی، آن که به ولایت تو قرآن گویا بوده، و پیامبر بر این عهد برای تو از امت پیمان گرفت، و گواهی می دهم که تو و عمویت و برادرت، کسانی هستید که با جانهایتان با خدا معامله کردید، و خداوند این آیات را در مورد شما نازل فرمود:
خداوند از مؤمنان جانها و مالهایشان را در مقابل بهشت خرید، در راه خدا می جنگند، می کشند و کشته می شوند، و این وعده ای است حق که در تورات و انجیل و قرآن مکتوب می باشد، و چه کسی از خدا وفادارتر به عهد و پیمانش می باشد، پس شما را بشارت باد به معامله که انجام دادید و این رستگاری بزرگ است.