فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1152 - دعای امام هادی (علیه السلام) برای حوائج:

یعقوب بن یزید کاتب از آن حضرت روایت کرده که فرمود: هرگاه حاجت مهمی داشتی روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیر، در روز جمعه در آغاز روز غسل کن و به شخص فقیری به اندازه ای که می توانی صدقه بده، و در جائی که بین تو و آسمان سقف یا پوششی نداشته باشد همچون صحن حیاط یا جای دیگر بنشین، و زیر آسمان نشسته و چهار رکعت نماز بگذار و در رکعت اول حمد و سوره یس، و در رکعت دوم حمد و سوره حم دخان، و در رکعت سوم حمد و سوره واقعه، و در رکعت چهارم حمد و سوره ملک را بخوان، اگر خواندن این سوره را بلد نیستی حمد و سوره توحید را بخوان بعد از نماز دستهایت را رو به آسمان بگیر و این دعا را بخوان:
اللهم لک الحمد، یکون احق الحمد بک، و ارضی الحمد لک و اوجب الحمد بک، واحب الحمد الیک، و لک الحمد کما انت اهله و کما رضیت لنفسک، و کما حمدک من رضیت حمده من جمیع خلقک.

1153 - نماز طلب حاجت:

روایت شده که نماز آن حضرت دو رکعت است، در رکعت اول سوره حمد و یس و در رکعت دوم سوره حمد و الرحمن خوانده می شود، و دعای بعد از آن این گونه است:
ای نیکوکار ای رساننده، ای شاهد هر غائب، و ای نزدیک که دور نیست، و ای پیروز که شکست نمی خورد، و ای آن که جز خودش به کیفیت او کسی آگاه نیست، ای آن که قدرتش احاطه نمی گردد.
خدایا! به نام پوشیده و پنهانت که آن را از هرکه بخواهی مخفی نگه داشته ای، نام پاک پاکیزه منزه، نورانی، کامل، زنده، پابرجا، که نور آسمانها و زمین هاست، دانای پنهان و آشکار، بزرگ و برتر و با عظمت است از تو می خواهم که بر محمد و خاندانش درود بفرستی.

1154 - پوشیده ماندن از دشمنان:

و هنگامی که قرآن خواندی بین تو و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند حجابی پوشاننده قرار دادیم، و بر قلب هایشان مانعی ایجاد کردیم که نفهمند و در گوش هایشان سنگینی است، و هنگامی که قرآن خواندی از شیطان رانده شده به خدا پناهنده شو، به درستی که او تسلطی بر کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل نموده اند ندارد.