فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1149 - سفارش امام برای دعای ادای دین:

ابو عمر حذاء گوید: زندگی ام دچار مشکلی شد به امام جواد (علیه السلام) نامه نوشتم، امام در پاسخ نامه من نوشت: قرائت سوره نوح را ادامه بده.
گوید: یک سال آن را خواندم امام اثری نداشت، به آن حضرت بدی حالم را نوشته و اینکه یک سال سوره نوح را خوانده ام و چیزی مشاهده نکردم، گوید: امام به من نوشت: یک سال گذشت به خواندن سوره قدر مشغول باش.
گوید: این کار را کردم، چیزی نگذشت که ابن ابی دؤاد نزد من فرستاد و دینم را ادا کرد.

1150 - دعای حضرت جواد در ادای دین:

اسماعیل بن سهل گوید: نزد آن حضرت نامه نوشتم که مدیون هستم برایم دعا کن، به من نامه نوشت: از خدا بسیار طلب آمرزش کن، و زبانت را به خواندن سوره قدر وادار نما.

بخش دوازدهم: قرآن و امام هادی (علیه السلام):