فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1148 - دعای آن حضرت در پوشیده شدن از دشمنان:

آفریدگار برتر از آفریده شده، و روزی دهنده بخشنده تر از روزی خور است، و آتش شعله ور الهی قلبهای شیطانهای رانده شده را بر می گرداند، و کید حسودان را باز می گرداند به وسیله قسم ها، حکم ها و به وسیله روح محفوظ، و پوشش زده شده به عرش پروردگار بزرگ ما.
در حجاب قرار گرفته، و پوشدیده شده، و پناهنده گردیده، و چنگ زده، و در حفظ قرار گرفته ام به الم، و به کهیعص، و به و به طسم، و به حم، و به حمعسق، و به ن، و به طس، و به ق، و قرآن ستوده شده، و به درستی که آن سوگندی است که اگر بدانید بزرگ است، و خدا سرپرست من است و بهترین وکیل و نگاهبان می باشد.

1149 - سفارش امام برای دعای ادای دین:

ابو عمر حذاء گوید: زندگی ام دچار مشکلی شد به امام جواد (علیه السلام) نامه نوشتم، امام در پاسخ نامه من نوشت: قرائت سوره نوح را ادامه بده.
گوید: یک سال آن را خواندم امام اثری نداشت، به آن حضرت بدی حالم را نوشته و اینکه یک سال سوره نوح را خوانده ام و چیزی مشاهده نکردم، گوید: امام به من نوشت: یک سال گذشت به خواندن سوره قدر مشغول باش.
گوید: این کار را کردم، چیزی نگذشت که ابن ابی دؤاد نزد من فرستاد و دینم را ادا کرد.

1150 - دعای حضرت جواد در ادای دین:

اسماعیل بن سهل گوید: نزد آن حضرت نامه نوشتم که مدیون هستم برایم دعا کن، به من نامه نوشت: از خدا بسیار طلب آمرزش کن، و زبانت را به خواندن سوره قدر وادار نما.