فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1146 - قرائت قرآن کنار قبر مومن:

محمد بن احمد بن یحیی می گوید: با محمد بن علی بن بلال به زیارت قبر محمد بن اسماعیل بزیع رفتیم.
محمد بن علی، کنار قبر و رو به قبله نشست و گفت: صاحب این قبر از قول امام جواد (علیه السلام) برایم نقل کرد که: هرکس کنار قبر برادر مؤمن خود، رو به قبله بنشیند، دست خود را بر قبر بگذارد و هفت بار سوره قدر را بخواند. از فزع اکبر و وحشت روز قیامت در امان می ماند.

1147 - دعای حضرت جواد (علیه السلام):

به خدایم به عنوان پروردگار بودن، و به محمد به عنوان پیامبر، و به اسلام به عنوان دین، و به قرآن به عنوان کتاب، و به فلان - نام ائمه را می برد - به عنوان پیشوایان خشنودم.

1148 - دعای آن حضرت در پوشیده شدن از دشمنان:

آفریدگار برتر از آفریده شده، و روزی دهنده بخشنده تر از روزی خور است، و آتش شعله ور الهی قلبهای شیطانهای رانده شده را بر می گرداند، و کید حسودان را باز می گرداند به وسیله قسم ها، حکم ها و به وسیله روح محفوظ، و پوشش زده شده به عرش پروردگار بزرگ ما.
در حجاب قرار گرفته، و پوشدیده شده، و پناهنده گردیده، و چنگ زده، و در حفظ قرار گرفته ام به الم، و به کهیعص، و به و به طسم، و به حم، و به حمعسق، و به ن، و به طس، و به ق، و قرآن ستوده شده، و به درستی که آن سوگندی است که اگر بدانید بزرگ است، و خدا سرپرست من است و بهترین وکیل و نگاهبان می باشد.