فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1145 - ختم قرآن همراه با تدبر:

آن حضرت در سه روز یک بار تمام قرآن را تلاوت می کرد، و می فرمود: اگر خواسته باشم که در کمتر از سه روز، قرآن را ختم کنم می توانم؛ ولی هیچ آیه ای را نخواندم مگر این که در معنی آن اندیشیدم، و درباره این که آن آیه در چه موضوع و در چه وقت نازل شده فکر کردم، از این رو هر سه روز، همه قرآن را تلاوت می کنم.

بخش یازدهم: قرآن و امام جواد (علیه السلام):

1146 - قرائت قرآن کنار قبر مومن:

محمد بن احمد بن یحیی می گوید: با محمد بن علی بن بلال به زیارت قبر محمد بن اسماعیل بزیع رفتیم.
محمد بن علی، کنار قبر و رو به قبله نشست و گفت: صاحب این قبر از قول امام جواد (علیه السلام) برایم نقل کرد که: هرکس کنار قبر برادر مؤمن خود، رو به قبله بنشیند، دست خود را بر قبر بگذارد و هفت بار سوره قدر را بخواند. از فزع اکبر و وحشت روز قیامت در امان می ماند.