فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1144 - قرائت آیه ای به وقت غذا:

امام رضا (علیه السلام) هنگامی که کنار سفره می نشست و می خواست غذا بخورد، دستور می داد سینی بزرگی کنار سفره می گذاشتند، آن گاه از هر غذای که در سفره بود، از بهترین آنها بر می داشت، و در آن سینی می گذاشت، سپس دستور می داد آنها را برای نیازمندان ببرند.
آن گاه آیه 11 به بعد سوره بلد را قرائت می فرمود:
فلا اقتحم العقبه * و ما ادراک ما العقبه * فک رقبه * او اطعام فی یوم ذی مسغبه * یتیما ذا مقربه * او مسکینا ذا متربه
ولی او (انسان ناسپاس) از گردنه مهم بالا نرفت - و تو نمی دانی آن گردنه چیست؟ - آزاد کردن برده است - یا اطعام کردن در روز گرسنگی یتیمی از خویشاوندان را، یا مستمندی به خاک افتاده را.
سپس می افزاید: خدای متعال می دانست که همه به آزاد کردن بردگان قادر نیستند، از این رو، راه دیگری (مانند غذا رسانی به مستمندان) به سوی بهشتش قرار داد.

1145 - ختم قرآن همراه با تدبر:

آن حضرت در سه روز یک بار تمام قرآن را تلاوت می کرد، و می فرمود: اگر خواسته باشم که در کمتر از سه روز، قرآن را ختم کنم می توانم؛ ولی هیچ آیه ای را نخواندم مگر این که در معنی آن اندیشیدم، و درباره این که آن آیه در چه موضوع و در چه وقت نازل شده فکر کردم، از این رو هر سه روز، همه قرآن را تلاوت می کنم.

بخش یازدهم: قرآن و امام جواد (علیه السلام):