فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1142 - قیاس احادیث با قرآن:

راوی می گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: روایت های مختلفی از شما به ما می رسد، ما چه کار کنیم؟
آن حضرت فرمودند: هر روایتی که از ما به شما رسید، با قرآن و احادیث ما مقایسه کنید؛ اگر به آن دو شباهت داشت، راست است و اگر شباهت نداشت، دروغ است و آن را نگفته ایم.

1143 - اوهام قلوب بزرگ تر از دیدگان چشم است:

ابی هاشم جعفری از امام رضا (علیه السلام) نقل می کند که از آن حضرت درباره خدا پرسیدم که: آیا به وصف در می آید؟
فرمود: آیا قرآن نخوانده ای؟
گفتم: آری! خوانده ام.
فرمود: این آیه را نخوانده ای که می فرماید: لا تدر که الابصار و هو یدرک الابصار**دیدگان او را درک نمی کنند، ولی او دیدگان را درک می کند.***
گفتم: چرا خوانده ام.
فرمود: می دانید ابصار یعنی چه؟
گفتم: آری.
فرمود: یعنی چه؟
گفتم: ابصار، یعنی دیدگان (دیدن چشمان).
فرمود: اوهام قلوب بزرگ تر از دیدگان چشم است. پس اوهام نمی توانند او را درک کنند، ولی او اوهام را درک می کند.

1144 - قرائت آیه ای به وقت غذا:

امام رضا (علیه السلام) هنگامی که کنار سفره می نشست و می خواست غذا بخورد، دستور می داد سینی بزرگی کنار سفره می گذاشتند، آن گاه از هر غذای که در سفره بود، از بهترین آنها بر می داشت، و در آن سینی می گذاشت، سپس دستور می داد آنها را برای نیازمندان ببرند.
آن گاه آیه 11 به بعد سوره بلد را قرائت می فرمود:
فلا اقتحم العقبه * و ما ادراک ما العقبه * فک رقبه * او اطعام فی یوم ذی مسغبه * یتیما ذا مقربه * او مسکینا ذا متربه
ولی او (انسان ناسپاس) از گردنه مهم بالا نرفت - و تو نمی دانی آن گردنه چیست؟ - آزاد کردن برده است - یا اطعام کردن در روز گرسنگی یتیمی از خویشاوندان را، یا مستمندی به خاک افتاده را.
سپس می افزاید: خدای متعال می دانست که همه به آزاد کردن بردگان قادر نیستند، از این رو، راه دیگری (مانند غذا رسانی به مستمندان) به سوی بهشتش قرار داد.