فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1141 - همراه امام بودن بواسطه قرآن:

اسماعیل بن سهل گفت: به امام رضا (علیه السلام) نوشتم: دعایی به من بیاموز که چون آن را بگویم در دنیا و آخرت با شما باشم.
نوشت: اناانزلناه را بسیار تلاوت کن و لبهایت را با استغفار تر و تازه کن (همواره استغفار بر زبانت باشد).

1142 - قیاس احادیث با قرآن:

راوی می گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: روایت های مختلفی از شما به ما می رسد، ما چه کار کنیم؟
آن حضرت فرمودند: هر روایتی که از ما به شما رسید، با قرآن و احادیث ما مقایسه کنید؛ اگر به آن دو شباهت داشت، راست است و اگر شباهت نداشت، دروغ است و آن را نگفته ایم.

1143 - اوهام قلوب بزرگ تر از دیدگان چشم است:

ابی هاشم جعفری از امام رضا (علیه السلام) نقل می کند که از آن حضرت درباره خدا پرسیدم که: آیا به وصف در می آید؟
فرمود: آیا قرآن نخوانده ای؟
گفتم: آری! خوانده ام.
فرمود: این آیه را نخوانده ای که می فرماید: لا تدر که الابصار و هو یدرک الابصار**دیدگان او را درک نمی کنند، ولی او دیدگان را درک می کند.***
گفتم: چرا خوانده ام.
فرمود: می دانید ابصار یعنی چه؟
گفتم: آری.
فرمود: یعنی چه؟
گفتم: ابصار، یعنی دیدگان (دیدن چشمان).
فرمود: اوهام قلوب بزرگ تر از دیدگان چشم است. پس اوهام نمی توانند او را درک کنند، ولی او اوهام را درک می کند.