فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1140 - مانع بیماری:

روای گوید: از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که فرمودند: کسی که به هنگام خواب آیةالکرسی بخواند، ان شاءالله از فلج شدن ترسی نخواهد داشت. و هرکه آن را پس از هر نمازی بخواند، هیچ گزنده زهرداری به او آسیب نخواهد رساند.

1141 - همراه امام بودن بواسطه قرآن:

اسماعیل بن سهل گفت: به امام رضا (علیه السلام) نوشتم: دعایی به من بیاموز که چون آن را بگویم در دنیا و آخرت با شما باشم.
نوشت: اناانزلناه را بسیار تلاوت کن و لبهایت را با استغفار تر و تازه کن (همواره استغفار بر زبانت باشد).

1142 - قیاس احادیث با قرآن:

راوی می گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: روایت های مختلفی از شما به ما می رسد، ما چه کار کنیم؟
آن حضرت فرمودند: هر روایتی که از ما به شما رسید، با قرآن و احادیث ما مقایسه کنید؛ اگر به آن دو شباهت داشت، راست است و اگر شباهت نداشت، دروغ است و آن را نگفته ایم.