فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1133 - سخنگو و تفسیر کننده قرآن:

محمد بن سلیمان از ابو بصیر نقل کرده که گفت از حضرت امام صادق (علیه السلام) سوال کردم، از تفسیر هذا کتابا ینطق علیکم بالحق یعنی این کتاب ما است که با شما به حق سخن می گوید فرمود کتاب اهل نطق و سخن نیست بلکه پیغمبر اسلام و اهل بیت ائمه (علیه السلام) سخنگو و تفسیر کننده قرآن هستند.

1134 - رد حدیثی ناموفق قرآن:

قال ابیعبدالله (علیه السلام): ما لم یوافق من الحدیث القرآن، فهو زخرف.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر حدیثی که موافق قرآن نباشد بیهوده است.

1135 - آمیخته شدن گفتار با برکت قرآن:

ابن وهب گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سه کار انجام دهد، از سه موهبت محروم نخواهد شد:
1 - کسی که دعا کند، از استجابت آن بهره مند می گردد.
2 - کسی که شکر کند، بر نعمتش افزوده می شود.
3 - کسی که توکل کند، امورش سامان می یابد.
سپس (برای هر کدام از موارد فوق، به آیه ای از قرآن استدلال کرد و) فرمود: آیا قرآن، کتاب خداوند متعال را خوانده ای که در مورد اول می فرماید:
ادعونی استجب لکم **سوره مؤمن آیه 60.***:
مرا بخوانید تا (دعای) شما را اجابت کنم.
و در مورد دوم می فرماید:
لئن شکرتم لازیدنکم **سوره ابراهیم، آیه 7.***.
هرگاه شاکر و سپاسگزار خدا باشید، قطعا بر نعمت شما می افزایم.