فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1122 - صوت زیبای امام باقر (علیه السلام):

امام محمد باقر (علیه السلام) در خواندن قرآن آوازی خوش داشت و چون سحرگاهان از بستر بر می خاست و قرآن می خواند، بانگ بلند می کرد، و گذرندگان از سقایان و جز ایشان می ایستادند و به قرائت قرآن او گوش می دادند.

1123 - تلاوت قرآن در ماه رمضان:

روی انه الباقر (علیه السلام) یختم القرآن فی شهر رمضان عشر مرات کل ثلاثه ایام ختمه.
روایت شده است که امام باقر (علیه السلام) در ماه رمضان ده بار ختم قرآن می کرد در هر سه روز یک ختم قرآن.

1124 - قرائت سوره توحید در نماز شب:

قال الصادق (علیه السلام): کان ابی (علیه السلام) یقول: قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن...کان بینی و بین ابی باب فکان اذا صلی یقرء فی الوتر بقل هو الله احد فی ثلاثتهن.
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
پدرم فرمود: قل هو الله احد با یک سوم قرآن برابر است (در ثواب).
بین جایگاه من و پدرم دری بود. چون او برای نماز شب بر می خاست، در هر سه رکعت نماز وتر (شفع و وتر) قل هو الله احد می خواند.