فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

11120 - آگاه به ظاهر و باطن قرآن:

عن جابر عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: ما یستطیع احد یدعی انه جمع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیاء.
بروایت جابر جعفی، امام باقر (علیه السلام) فرمود: هیچکس بجز اوصیاء نمی تواند ادعا کند که همه ظاهر و باطن قرآن کریم را جمع کرده و فهمیده است.

1121 دانایان علم قرآن:

فاسالوا اهل الذکران کنتم لا تعلمون
پس اگر نمی دانید از اهل ذکر (دانایان علم قرآن) بپرسید**نحل / 43.***.
قال الامام الباقر (علیه السلام): نحن اهل الذکر.
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: مقصود از اهل ذکر در این آیه ما هستیم.

1122 - صوت زیبای امام باقر (علیه السلام):

امام محمد باقر (علیه السلام) در خواندن قرآن آوازی خوش داشت و چون سحرگاهان از بستر بر می خاست و قرآن می خواند، بانگ بلند می کرد، و گذرندگان از سقایان و جز ایشان می ایستادند و به قرائت قرآن او گوش می دادند.