فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1119 - میزان خوبی و بدی انسان:

امام باقر (علیه السلام) - از سفارش های او به جابر بن یزید جعفی:
... بدان که تو دوست ما نیستی، مگر آن زمان که اگر اهل شهر بر ضد تو جمع شوند و بگویند: که تو مرد بدی، این تو را اندوهناک سازد، و اگر بگویند که تو مردی نیکوکاری، این مایه شادمانی تو نشود، (زیرا که میزان خوبی و بدی انسان، کتاب خدا و عمل به آن است، پس) خود را بر کتاب خدا عرضه کن، اگر دیدی راهرو راه خدایی، و در آنچه زهد فرموده زاهدی، و به آن چه ترغیب کرده است مایلی، و از بیم دادن آن اندوهناک می شوی استوار باش و شادی کن، که (در این صورت) آنچه درباره تو بگویند به تو زیانی نمی رساند...

11120 - آگاه به ظاهر و باطن قرآن:

عن جابر عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: ما یستطیع احد یدعی انه جمع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیاء.
بروایت جابر جعفی، امام باقر (علیه السلام) فرمود: هیچکس بجز اوصیاء نمی تواند ادعا کند که همه ظاهر و باطن قرآن کریم را جمع کرده و فهمیده است.

1121 دانایان علم قرآن:

فاسالوا اهل الذکران کنتم لا تعلمون
پس اگر نمی دانید از اهل ذکر (دانایان علم قرآن) بپرسید**نحل / 43.***.
قال الامام الباقر (علیه السلام): نحن اهل الذکر.
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: مقصود از اهل ذکر در این آیه ما هستیم.