فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش هفتم: قرآن و امام باقر (علیه السلام):

1118 - خصال شیعیان علی (علیه السلام):

قال الامام الباقر (علیه السلام): انما شیعه علی... صلاتهم، کثیره تلاوتهم للقرآن.
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: این است که می گویم و جز این نیست شیعه و پیرو خط علی زیاد نماز می گزارند و زیاد تلاوت قرآن می کنند.

1119 - میزان خوبی و بدی انسان:

امام باقر (علیه السلام) - از سفارش های او به جابر بن یزید جعفی:
... بدان که تو دوست ما نیستی، مگر آن زمان که اگر اهل شهر بر ضد تو جمع شوند و بگویند: که تو مرد بدی، این تو را اندوهناک سازد، و اگر بگویند که تو مردی نیکوکاری، این مایه شادمانی تو نشود، (زیرا که میزان خوبی و بدی انسان، کتاب خدا و عمل به آن است، پس) خود را بر کتاب خدا عرضه کن، اگر دیدی راهرو راه خدایی، و در آنچه زهد فرموده زاهدی، و به آن چه ترغیب کرده است مایلی، و از بیم دادن آن اندوهناک می شوی استوار باش و شادی کن، که (در این صورت) آنچه درباره تو بگویند به تو زیانی نمی رساند...