فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1113 - امام سجاد (علیه السلام) و آیه قرآنی:

هنگامی در نماز، حالتی به امام سجاد (علیه السلام) عارض شد و غشوه ای به ایشان دست داد که بر زمین افتاد. چون به هوش آمد، علت این پیش آمد را پرسیدند. فرمود:
پیوسته آیه انی انا الله را با زبان قلبم تکرار کردم، تا همان آیه را از زبان گوینده آن استماع نمودم، که اندامم تاب دیدار او را نداشته، از خود بیخود شدم، و جسمم توانایی مشاهده قدرت او را نداشت.

1114 - امام سجاد (علیه السلام) در نماز:

در روایت آمده است که حضرت امام سجاد (علیه السلام) هنگامی که مالک یوم الدین را می خواند، آن قدر آن را تکرار می کرد که گویا می خواست جام از تنش پرواز کند

1115 - سیره امام سجاد (علیه السلام):

قال الصادق (علیه السلام): کان علی بن الحسین (علیه السلام) احسن الناس صوتا بالقرآن و کان السقاوون یمرون فیقفون ببابه یسمعون قراءته.
علی بن الحسین (علیه السلام) خوش صداترین مردمان در قرائت قرآن بود. آبرسانان به هنگام عبور، مقابل در خانه حضرتش می ایستادند و به قرائتش گوش فرا می دادند.