فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1112 - صدای خودش در قرائت قرآن:

روایت شده که موسی بن جعفر (علیه السلام) خوش صدا بود و قرآن را خوب می خواند. روزی فرمود: حضرت علی بن الحسین (علیه السلام) وقتی که قرآن می خواند گاهی از رهگذران که صدای آن جناب را می شنیدند از صدای ایشان غش می کردند، امام اگر کمال قدرت خود را در این امور اظهار کند مردم تاب تحمل ندارند عرض کردند مگر پیامبر بر مردم نماز نمی خواند و صدایش به قرآن بلند نمی شد؟ فرمود: پیامبر به اندازه ای که طاقت داشتند می خواند.

1113 - امام سجاد (علیه السلام) و آیه قرآنی:

هنگامی در نماز، حالتی به امام سجاد (علیه السلام) عارض شد و غشوه ای به ایشان دست داد که بر زمین افتاد. چون به هوش آمد، علت این پیش آمد را پرسیدند. فرمود:
پیوسته آیه انی انا الله را با زبان قلبم تکرار کردم، تا همان آیه را از زبان گوینده آن استماع نمودم، که اندامم تاب دیدار او را نداشته، از خود بیخود شدم، و جسمم توانایی مشاهده قدرت او را نداشت.

1114 - امام سجاد (علیه السلام) در نماز:

در روایت آمده است که حضرت امام سجاد (علیه السلام) هنگامی که مالک یوم الدین را می خواند، آن قدر آن را تکرار می کرد که گویا می خواست جام از تنش پرواز کند