فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش ششم: قرآن و امام سجاد (علیه السلام):

1111 - رهبری به سوی امام:

عن علی بن الحسین (علیه السلام): فلامام یهدی الی القرآن و القرآن یهدی الی الامام و ذلک قول الله عزوجل: (ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم...اسری - 9).
امام سجاد علی بن الحسین (علیه السلام) فرمود: امام رهبری به سوی قرآن و قرآن رهبری به سوی امام می کند و این تفسیر آیه کریمه (اسری - 9) همانا این قرآن خلق را به طریقه ای که استوارتر و پایدارتر است هدایت می کند.

1112 - صدای خودش در قرائت قرآن:

روایت شده که موسی بن جعفر (علیه السلام) خوش صدا بود و قرآن را خوب می خواند. روزی فرمود: حضرت علی بن الحسین (علیه السلام) وقتی که قرآن می خواند گاهی از رهگذران که صدای آن جناب را می شنیدند از صدای ایشان غش می کردند، امام اگر کمال قدرت خود را در این امور اظهار کند مردم تاب تحمل ندارند عرض کردند مگر پیامبر بر مردم نماز نمی خواند و صدایش به قرآن بلند نمی شد؟ فرمود: پیامبر به اندازه ای که طاقت داشتند می خواند.