فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1105 - دو وزنه گرانبها:

موسی بن عقبه گوید: امام حسین (علیه السلام) در ضمن خطبه ای فرمود: مائیم حزب الله پیروز که نزدیکتر عترت پاک پیامبریم؛ مائیم یکی از دو وزنه گرانبهائی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اولش را قرآن و ثانی اش، ما را قرار داد؛ قرآنی که بیانگر هر چیز و دور از هر گونه باطل است؛ قرآنی که باید در تفسیرش به ما اعتماد شود، قرآنی که، از تأویلش درمانده نیستیم و از همه حقایقش آگاهی و پیروی داریم.
پس بر شماست که از ما اطاعت کنید چرا که اطاعت ما مقرون به اطاعت خدا و رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) است که فرماید: ... اطاعت کنید خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اولو الامر را. پس هرگاه در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و رسول، ارجاع دهید.
و نیز فرمود اگر آن را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اولوالامر، ارجاع می دادند، از مسائل آگاه می شدند و اگر فضل و رحمت خدا نبود جز عده کمی همگی از شیطان پیروی می کردند.

1106 - قرآن بر چهار پایه استوار است:

حسین بن علی (علیه السلام) فرمود: کتاب خدای عزیز و بزرگ بر چهار چیز استوار است:
الفاظ، اشارات، لطایف و حقایق
الفاظ قرآن را از آن عموم و اشارات آن از آن نخبگان است.
لطائف قرآن برای اولیاء خدا و حقایق آن برای پیامبران است.
و فرمود: ظاهر قرآن، آراسته و زیبا و باطن قرآن، ژرف و ناپیدا است.

1107 - پاداش قرائت قرآن:

بشر بن غالب اسدی از امام حسین بن علی (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: هرکس ایستاده در نماز خود، یک آیه از کتاب خدا را بخواند، در برابر هر حرفی (پاداش) صد کار نیک برایش نوشته می شود. و اگر آن را در غیر نماز بخواند، خدا در برابر هر حرفی، (اجر) ده کار نیک برای او می نویسد. پس اگر (خاموش باشد و با توجه) گوش به قرآن بسپارد، در برابر هر حرفی (پاداش) یک حسنه دارد و اگر قرآن را در شب به پایان رساند، فرشتگان خدا تا هنگام صبح برای او طلب رحمت کنند و اگر آن را در روز تمام کند، ملائکه نگهبان تا شب بر او درود می فرستند و چنین کسی (نزد خدا) یک دعای مستجاب دارد، و این ختم قرآن برای او از آنچه میان آسمان و زمین است بهتر خواهد بود.
(بشر می گوید:) عرض کردم: این پاداش کسی است که همه قرآن را بخواند، اما کسی که همه را نمی خواند چگونه است؟
حضرت فرمود: ای برادر اسدی! همانا خدا بخشنده، با عظمت و بزرگوار است، هرگاه کسی هرچه از قرآن را که می تواند، بخواند، خدا همان پاداش را به او عطا می کند.