فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش پنجم: قرآن و امام حسین (علیه السلام):

1104 - پرورش با قرآن:

امام حسین (علیه السلام) فرمود: فرزندانتان را با دوست داشتن پیامبر و خاندان او و خواندن قرآن پرورش دهید که حاملین قرآن در آن زمان که جز سایه لطف پروردگار گسترده نباشد همراه پیامبران و برگزیدگان خدا در آن سایه مکان گیرند.

1105 - دو وزنه گرانبها:

موسی بن عقبه گوید: امام حسین (علیه السلام) در ضمن خطبه ای فرمود: مائیم حزب الله پیروز که نزدیکتر عترت پاک پیامبریم؛ مائیم یکی از دو وزنه گرانبهائی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اولش را قرآن و ثانی اش، ما را قرار داد؛ قرآنی که بیانگر هر چیز و دور از هر گونه باطل است؛ قرآنی که باید در تفسیرش به ما اعتماد شود، قرآنی که، از تأویلش درمانده نیستیم و از همه حقایقش آگاهی و پیروی داریم.
پس بر شماست که از ما اطاعت کنید چرا که اطاعت ما مقرون به اطاعت خدا و رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) است که فرماید: ... اطاعت کنید خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اولو الامر را. پس هرگاه در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و رسول، ارجاع دهید.
و نیز فرمود اگر آن را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اولوالامر، ارجاع می دادند، از مسائل آگاه می شدند و اگر فضل و رحمت خدا نبود جز عده کمی همگی از شیطان پیروی می کردند.