فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1100 - تأثیر آیات بر امام حسن (علیه السلام):

و چون در قرآن به آیاتی می رسید که در آن وصف بهشت بود شادابی توأم با امید و حسرتی برای او بوجود می آمد و چنان بود که گویی روحش شوق پرواز به آن سرای را دارد. و به هنگامی که به آیات عذاب می رسید و سخن از دوزخ و عذاب به میان می آمد رنگ می باخت و حالش چنان متغیر می شد که گویی عذاب جهنم را با همه افراد معذب می بیند که در آن زجر می کشد و ناراحتی می بیند. می گریست و از گرفتاری عذاب به خدا پناه می جست. و وضعش در همه گاه این چنین بود و هر بار قرائت قرآنی داشت دچار چنین شرایط و احوالی می شد.

1101 - مناجات و مرگ:

ساعات آخر عمر به مناجات پرداخت که خداوندا جانم را به پیشگاه تو عرضه می کنم، جانی که برای من گرامی و عزیز بود. خداوندا در حین مرگ مرا همدم و مونس باش، در تنهایی قبر تنهایم مگذار، و به تلاوت قرآن مشغول شد.
در دم مرگ می گریست، امام حسین (علیه السلام) از او علت گریه پرسید، فرمود:
بدان خاطر می گریم که وارد سرایی خواهم شد که بیش از آن وارد آن نشده بودم، آفریده هایی از خداوند را می بینم که مثل آنها را هرگز ندیده بودم. یا اخی ما جزعی الا انی ادخل فی منزل لم ادخل فی مثله، واری خلقا من خلق الله لم ار مثلهم قط و هم در مورد علت گریه نوشته اند:
انما ابکی لخصلتین بخاطر دو چیز گریه می کنم:
لهول المطلع و فراق الاحبه برای خوف و وحشت قیامت، و برای جدایی از دوستان (و در مورد جدایی از دوستان استغفار کرد).
دست حسین (علیه السلام) را در دست گرفت و گفت هر آنگاه که فشار دهم بدان که موقع جان دادن و حضور ملک الموت است و بشارت مرگ. در حال ذکر و مناجات و تلاوت قرآن بود که ناگهان دست حسین (علیه السلام) أفشار داد و روحش به سرای باقی شتافت.

1102 - ما تربیت شده خدا هستیم:

انس بن مالک می گوید: یکی از کنیزان امام حسن (علیه السلام) شاخه گلی را به امام حسن (علیه السلام) اهدا کرد؛ امام حسن (علیه السلام) آن شاخه را گرفت و به او فرمود: تو را در راه خدا آزاد ساختم.
من به حضرت عرض کردم: به راستی به خاطر اهداء یک شاخ گل ناچیز، او را آزاد کردید؟!.
امام در پاسخ فرمود: خداوند در قرآنش ما را چنین تربیت کرده، آنجا که می فرماید:
اذا حییتم فحیوا باحسن منها او ردوها.
هنگامی که کسی به شما تحیت گوید، پاسخ او را به طور بهتر، یا همانگونه بدهید.
پاسخ بهتر همان آزاد کردن او است.