فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1081 - تلاوت قرآن بعد از تولد:

عباس بن عبدالمطلب روایت کرده: زمانی که علی بن ابی طالب (علیه السلام) به دنیا آمد، قنداقه او را به دست حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) دادند. حضرت علی (علیه السلام) به تلاوت آیات اولیه سوره مؤمنون و آیات بعدی آن پرداخت و وقتی به آیه اولئک هم الوارثون رسید، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: به خدا قسم، ای علی! تو امیر ایشان می باشی.

1082 - علی (علیه السلام) با قرآن:

روزی سلمان و ابوذر و مقداد، در مدینه کنار یکدیگر نشسته بودند. مردی که از کوفه برای تحقیق و یافتن راه حق آمده بود، نزد آنها نشست و گفت: مرا راهنمایی کنید، سلمان گفت: علیک بکتاب الله فالزمه، و علی بن ابیطالب فانه مع القرآن لا یفارقه بر تو باد به کتاب خدا قرآن، پیوند خود را با قرآن، برقرار ساز و همچنین به علی (علیه السلام) بپیوند، و در راه او حرکت کن، زیرا علی (علیه السلام) با قرآن است، و از آن جدا نمی گردد. سپس گفت: من گواهی می دهم که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم، فرمود: علی (علیه السلام) با حق است و هر کجا حق بگردد، علی (علیه السلام) همان جا می گردد، علی (علیه السلام) راستگو و مشخص کننده حق و باطل است.

1083 - پاسخ به آیات قرآن:

شبی حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) مشغول نماز شد و در نماز، بعد از سوره حمد، سوره واقعه را خواند، وقتی؟به آیه 58 و 59 این سوره رسید: افرایتم ما تمنون - ءانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟؛ آیا درباره نطفه ای که در رحم ها می ریزید هیچ فکر کرده اید؟ آیا شما آن را می آفرینید یا ما آفریننده آن هستیم؟ حضرت علی (علیه السلام) سه بار عرض کرد: بل انت یا رب؛ بلکه تو خالق انسان هستی ای پروردگار!.
و هنگامی که به آیه 63 و 64 رسید: ءانتم تزرعونه ام نحن الزار عون؟؛ آیا شما زراعت را می رویانید یا ما؟.
علی (علیه السلام) سه بار عرض کرد: بل انت یا رب؛ بلکه زارع حقیقی تو هستی ای پروردگار!
و وقتی که به آیه 69 رسید: ءانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟؛ آیا شما آب را از ابر فرود می آورید یا ما؟.
علی (علیه السلام) سه بار عرض کرد: بل انت یا رب؛ بلکه، تو باران را از ابرها فرو فرستادی ای پروردگار!
و وقتی به آیه 72 رسید: ءانتم انشاتم شجرتهاام نحن المنشئون؛ آیا شما درخت آتش زا رویاندید، یا ماییم رویاننده آن؟
امام علی (علیه السلام) سه بار عرض کرد: بل انت یا رب؛ بلکه تویی که درخت آتش زا آفریدی.
از این حدیث استفاده می شود که هرجا در قرآن استفهام تقریری بود، مسلمان باید به آن پاسخ مثبت بدهد و حقیقت آن را در جان و دل و اندیشه زنده کند و تنها به تلاوت این آیات، بدون روح و فکر و عمل، اکتفا نکند.