فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1077 - فضیلت قرائت قرآن:

حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود:
خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود، و یاد خدا در آن وجود دارد، برکت آن خانه بسیار می شود، و در آنجا فرشتگان حضور می یابند، و شیاطین دور می شوند و برای اهل آسمان روشنایی بخش است، چونان که ستارگان برای اهل زمین روشنی دارند.
در خانه ای که یاد خدا در آن نباشد و قرآن خوانده نشود، فرشتگان در آن راه ندارند و مرکز اجتماع شیاطین است.

1078 - وقوف بر همه اسرار قرآن:

ابن حجر از علمای بزرگ اهل سنت در وصف علی (علیه السلام) گفته است:
او مجسمه قرآن است و آگاه به اسرار آن. خود فرموده بود: به خدا سوگند، هیچ آیه ای نازل نشد، جز آن که می دانم آن آیه درباره چه نازل شد، در کجا، نازل شد و در شأن چه کسی نازل شده است. خداوند به من روانی بسیار خردمند و زبانی ناطق عطا کرده است؛ والله ما نزلت آیه، الا و قد علمت فیما نزلت، و این نزلت، و علی من نزلت، ان ربی و هب لی قلبا عقولا و لسانا ناطقا.

1079 - تقسیم علوم قرآنی:

مفسران بزرگ گفته اند: علی (علیه السلام) نخستین کسی بود که علوم قرآن را به چندین نوع تقسیم کرد و شصت نوع آن را دیکته فرمود و برای هر نوع، مثال ویژه ای ذکر کرد.