فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1075 - کتاب خدا و حضرت علی (علیه السلام):

زید بن ثابت نقل کرد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: دو وزنه گرانبها بین شما می گذارم، کتاب خدا (قرآن) و علی بن ابیطالب (علیه السلام). بدانید همانا علی (علیه السلام) مقامی برتر از قرآن برای شما دارد زیرا او ترجمان (بیان کننده آن کتاب الهی است).

1076 - دانا به کتاب خدا:

شعبی گوید: کسی بعد از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آشناتر و داناتر به کتاب خدا از علی بن ابیطالب (علیه السلام) نیست.

1077 - فضیلت قرائت قرآن:

حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود:
خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود، و یاد خدا در آن وجود دارد، برکت آن خانه بسیار می شود، و در آنجا فرشتگان حضور می یابند، و شیاطین دور می شوند و برای اهل آسمان روشنایی بخش است، چونان که ستارگان برای اهل زمین روشنی دارند.
در خانه ای که یاد خدا در آن نباشد و قرآن خوانده نشود، فرشتگان در آن راه ندارند و مرکز اجتماع شیاطین است.