فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1074 - کمال قرآن:

عن امیر المؤمنین (علیه السلام) فی حدیث انه قال: ما من شی ء تطلبونه الا و هو فی القرآن، فمن اراد ذلک فلیسالنی عنه.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) در ضمن حدیثی فرمود: هیچ چیزی نیست که شما آن را بجوئید جز آنکه در قرآن کریم است، هرکس آن را بخواهد باید از من پرسد.

1075 - کتاب خدا و حضرت علی (علیه السلام):

زید بن ثابت نقل کرد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: دو وزنه گرانبها بین شما می گذارم، کتاب خدا (قرآن) و علی بن ابیطالب (علیه السلام). بدانید همانا علی (علیه السلام) مقامی برتر از قرآن برای شما دارد زیرا او ترجمان (بیان کننده آن کتاب الهی است).

1076 - دانا به کتاب خدا:

شعبی گوید: کسی بعد از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آشناتر و داناتر به کتاب خدا از علی بن ابیطالب (علیه السلام) نیست.