فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1071 - مأمور تألیف و جمع آوری قرآن:

ان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) امر علیا (علیه السلام) بتالیف القرآن فالفه و کتبه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را مأمور به تألیف و جمع آوری قرآن کریم فرمود و آن حضرت قرآن را جمع آوری کرد و نوشت.

1072 - سیصد آیه قرآنی در حق علی (علیه السلام):

ابن عبای (رض) گوید: آنچه در قرآن کریم درباره علی (علیه السلام) آمده است در حق کسی نیامده، و ابن عساکر از ابن عباس (رض) روایت کرده که گفت: سیصد آیه قرآن در حق علی (علیه السلام) نازل شده است.

1073 - دویار جدانشدنی:

عن امیرالمؤمنین سلمه قالت: سمعت رسول الله یقول: ان علیا مع القرآن و القرآن مع علی لایقترقان حتی یردا علی الحوض.
ام سلمه (رض) گفت: از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم می فرمود: همانا علی با قرآن و قرآن با علی است از یکدیگر جدا نشوند تا در کنار حوض بر من وارد گردند.