فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

170 - برکت بسم الله:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: فضلت ببسم الله الرحمن الرحیم؛ من به برکت بسم الله الرحمن الرحیم بر سایر انبیاء فضیلت داده شدم.

بخش دوم: قرآن و امام علی (علیه السلام):

1071 - مأمور تألیف و جمع آوری قرآن:

ان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) امر علیا (علیه السلام) بتالیف القرآن فالفه و کتبه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را مأمور به تألیف و جمع آوری قرآن کریم فرمود و آن حضرت قرآن را جمع آوری کرد و نوشت.