فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1058 - قرائت قرآن در خانه:

و فی تفسیر القمی: کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقعد فی الحجر و یقرا القرآن.
در تفسیر قمی آمده است: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه نشسته بود و قرآن قرائت می کرد.

1059 - انتهای سوره ها:

و فیه: و کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لا یعلم ختم سوره حتی ینزل علیه بسم الله الرحمن الرحیم.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) انتهای سوره ها را نمی دانست تا اینکه بسم الله الرحمن الرحیم نازل گشت.

1060 - عجله در حفظ قرآن:

ابن عباس گفت: هنگامی که بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) قرآن نازل می شد، در حفظ آن عجله می کرد تا اینکه این آیه نازل شد: لا تحرکت به لسانک.