فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1051 - گواهی پیامبر بر قدرت خداوند:

ابی امامه گوید: بعد از حجةالوداع همراه با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نماز خواندم، حضرت زیاد سوره لا اقسم بیوم القیامه را قرائت می فرمود و هنگامی که آیه الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی را می خواند، می شنیدم که می فرمودند: بلی و انا علی ذلک من الشاهدین؛ بله من نیز به این سخن گواهی می دهم.

1052 - دعا برای عطای حسنه در دنیا و آخرت:

پیامبر به عیادت بیماری رفت و به او فرمود: چه شده است؟
بیمار گفت: نماز مغرب را با شما قامت بسته بودم و شما سوره قارعه را خواندی، من گفتم، بار خدایا، اگر گناهی نزد تو دارم که می خواهی در آخرت مرا بدان کیفر دهی، کیفرم را در این دنیا پیش انداز، و پس از آن این گونه شدم که می بینی.
فرمود: چه بد گفتی، چرا نگفتی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا به ما در دنیا حسنه ای، بی نیازی و سلامتی، عطا فرمای و در آخرت حسنه ای، آمرزش و رحمت ببخشای، و ما را از عذاب آتش نگه دار.
آن گاه پیامبر او را دعا کرد تا سلامتیش را باز یافت.

1053 - علاج سردرد:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) هر وقت گرفتار دردسر یا غیر آن می شد دستهای مبارک را می گشود و سوره های شریفه الحمد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را قرائت می کرد سپس دستها را به صورت می کشید آنچه به ایشان عارض شده بود از میان می رفت.