فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش پنجم: قرائت بی بهره:

1039 - مانع از کار بد:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اگر خواندن قرآن تو را از کار بد منع می کند آن را بخوان ولی اگر تو را از کار بد وا نمی دارد به حقیقت قرآن نمی خوانی.

1040 - عالم نمایان مسلمان را بشناس:

امام جواد (علیه السلام) فرمودند: عالم نمایان یهودی و مسیحی را بشناس؛ یعنی کسانی که حقایق کتاب آسمانی را پنهان داشتند و آن را (به سود خویش) تحریف کردند و تغییر دادند. اینان از این کار خویش سودی نبردند و به راه راست نرسیدند. سپس عالم نمایان مسلمان را بشناس؛ یعنی آنان که حروف قرآن را خوب ادا می کنند، لیکن حدود (احکام) آن را (به سود خود و حاکمان ستمگر) تغییر می دهند. اینان همراه و همکاری سران و گردن کشان اند. و هرگاه سردمداران هواپرستی و کامجویی از یکدیگر جدا گردند، اینان با کسانی خواهند بود که دنیای بهتری (و رفاه بیشتری) دارند، و این است نتیجه ای که (این عالم نمایان بی حقیقت) از علم خود گرفتند.