فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1033 - شکایت قرآن سر قیامت:

سه چیز در دادگاه الهی از انسان شکایت می کند، یکی از آنها قرآن است:
... و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرا فیه
... و قرآنی که بدون استفاده مانده غبار گرفته باشد و خوانده نشود.

1034 - دیگر بر سر قبر من قرآن نخوانید:

نقل می کنند: شخصی از دنیا رفت، بستگان او یک نفر قاری قرآن را اجیر کردند که مدتی، سر قبر او قرآن بخواند، قاری مشغول قرائت قرآن بر سر قبر او شد.
تا این که بعد از چند روز، یکی از وارستگان، آن شخص را در عالم خواب دید، و با او احوالپرسی کرد، او در جواب گفت: تقاضا دارم بگویید این قاری قرآن بر سر قبر من، دیگر قرآن نخواند، زیرا وقتی که قرآن می خواند، به آیه ای مثل آیه خمس، زکاه، حج، امر به معروف و نهی از منکر و... می رسد که من به دستور آن آیه عمل نکرده ام، مرا عذاب می نمایند
در احادیث آمده که امامان فرمودند:
رب تالی القرآن و القرآن یلعنه.
ترجمه: چه بسیار افرادی هستند که تلاوت قرآن می کنند، ولی قرآن آنها را لعنت می کند.

بخش چهارم: غربت قرآن: