هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

1029 - احتجاج قرآن:

در مناهی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است که فرمود: هرکس قرآن را قرائت کند سپس حرامی بر روی آن بنوشد، یا دوستی دنیا و زینت دنیا را بر قرآن ترجیح دههد مستحق و سزاوار غضب و خشم خدا خواهد شد مگر آنکه توبه کند. هان که اگر بدون توبه بمیرد در روز قیامت قرآن شریف با او احتجاج کند و از او دست برندارد تا باطلش سازد.

1030 - شکایت سه چیز به درگاه خدا:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: سه چیز است که به درگاه خداوند عزوجل شکایت می کنند: مسجد ویرانی که اهلش در آن نماز نمی خوانند، و دانایی میان نادان ها، و مصحف که آویخته است و گرد بدان نشسته و آن را نمی خوانند.

1031 - کور محشور می گردد:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: و هرکس قرآن را قرائت کند و بدان عمل ننماید خدای عزوجل او را در روز قیامت کور محشور فرماید. (طه - 124 و 125) او گوید: پروردگارا چرا کور محشور کردی در حالی که من بینا بودم؟ فرماید: اینچنین آیات ما به تو رسید و تو آنرا فراموش کردی و امروز هم به بوته نسیان سپرده شدی سپس فرمان رسد او را که به آتش در اندازند.