هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

1028 - سه شاکی:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سه تن، در روز رستاخیز به درگاه خداوند شکایت می برند: قرآن و مسجد و اهل بیت. قرآن می گوید: پروردگارا! مرا سوزاندند و پاره پاره کردند و مسجد می گوید: پروردگارا! رهایم کرده اند و تباه ساختند. و اهل بیت می گویند: پروردگارا! ما را کشتند و دور ساختند و تبعیدمان کردند.

1029 - احتجاج قرآن:

در مناهی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است که فرمود: هرکس قرآن را قرائت کند سپس حرامی بر روی آن بنوشد، یا دوستی دنیا و زینت دنیا را بر قرآن ترجیح دههد مستحق و سزاوار غضب و خشم خدا خواهد شد مگر آنکه توبه کند. هان که اگر بدون توبه بمیرد در روز قیامت قرآن شریف با او احتجاج کند و از او دست برندارد تا باطلش سازد.

1030 - شکایت سه چیز به درگاه خدا:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: سه چیز است که به درگاه خداوند عزوجل شکایت می کنند: مسجد ویرانی که اهلش در آن نماز نمی خوانند، و دانایی میان نادان ها، و مصحف که آویخته است و گرد بدان نشسته و آن را نمی خوانند.