فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1021 - پناه به بهترین شفیع:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هنگامی که فتنه ها همانند پاره های شب دیجور بر شما اشتباه فراهم آورد، بر شما باد که به قرآن کریم پناهنده شوید که شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته و ستیزه کننده ای است که گفتارش در دادخواهی از ستیزه تصدیق می شود، هرکه آن را در پیش روی خویش قرار دهد و بدان عمل کند او را به بهشت می کشاند.

1022 - شفیع محشر:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: بدانید که این قرآن خیر خواهی است که خیانت نمی کند، هدایت کننده ای است که گمراه نمی سازد، و محدثی است که دروغ نمی گوید. کسی همنشین این قرآن نشد مگر آن که برخاست با زیادتی یا نقصانی، زیادتی در هدایت و نقصانی از کوردلی و ضلالت.
و بدانید که نیست بر احدی بعد از قرآن حاجت و نیازی، و نه احدی را پیش از قرآن از دولتی، بنابراین برای دردهای تان از قرآن شفا طلب کنید و برای مشکلات تان از آن کمک بگیرید؛ زیرا در قرآن شفای بزرگ ترین دردهاست، درد کفر، نفاق و گمراهی، پس از خدا به وسیله قرآن مسألت نمایید و متوجه باشید با محبت قرآن به خدا، و به وسیله قرآن از مردم چیزی نخواهید؛ زیرا توجه به خدا نشده است و بدانید قرآن شفاعت کننده ای است پذیرفته است و هرکس را که قرآن از و بدگویی کند گواهی اش بر ضد او قبول است؛ زیرا در روز قیامت فریادگری ندا دهد: آگاه باشید! امروز هرکس گرفتار بذری است که افشانده و گرفتار عاقبت کاری است که انجام داده، مگر کسی که بذر قرآن افشانده است.
پس شما از بذرافشانان قرآن و پیروان آن باشید، با قرآن خدا را بشناسید و خود را با آن نصیحت کنید و هر گاه نظر شما با قرآن مخالف شد، رأی خود را متهم کنید و خواسته های خویش را در برابر قرآن نادرست بشمارید.

1023 - شفاعت قرآن:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره قرآن فرمود: انه شافع مشفع و ما حل مصدق. یعنی قرآن در نزد خدا و در پیشگاه حقیقت وساطت می کند و پذیرفته می شود و نسبت به بعضی که به او جفا کرده اند سعایت می کند و مورد قبول واقع می شود.