فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش اول: قرآن در عرصه قیامت:

1013 - زیبایی قرآن در روز قیامت:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: ای سعد! قرآن را فراگیر که در روز قیامت قرآن در زیباترین صورت وارد محشر می شود و مردم بدان می نگرند.

1014 - حال قرآن در محشر:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرگاه خداوند خلق اولین و آخرین را در محشر جمع کند، به ناگاه همه بنگرند که شخصی پیش می آید آن قدر زیبا و خوش صورت است که هیچ گاه زیباتر از او دیده نشده است و چون مؤمنان را چشم بر او افتد که آن قرآن است گویند: این از ماست و این بهترین چیزی است که: ما دیده ایم و چون به آنان رسد از همه آنها بگذرد، و سپس شهداء به او نگاه می کنند تا اینکه به آخر آنان رسد و از آنها نیز بگذرد، آن ها گویند: این قرآن است و از آنها می گذرد تا به فرشتگان می رسد آنان گویند: این قرآن است و از آنان نیز می گذرد تا در طرف راست عرش می ایستد و خداوند جبار می فرماید: به عزت و جلالم و به مقام و منزلت والایم سوگند که امروز گرامی می دارم هرکسی را که به تو اکرام کرده است، و هرکس در دنیا تو را خوار داشته و سبک شمرده است امروز او را خوار و بی مقدار می دارم.