فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

فصل نهم: تأثیر قرآن در قیامت:

بخش اول: قرآن در عرصه قیامت:

1013 - زیبایی قرآن در روز قیامت:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: ای سعد! قرآن را فراگیر که در روز قیامت قرآن در زیباترین صورت وارد محشر می شود و مردم بدان می نگرند.