فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1008 - تفسیر قرآن در جوانی:

امام علی (علیه السلام) - در نامه ای به فرزندش حسن (علیه السلام) -: و این که نخست، به تو کتاب خدا را بیاموزم و تفسیر قرآن و شریعت اسلام و احکام آن را به تو تعلیم دهم.

1009 - جوان قاری:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: جوان مؤمنی که قرآن بخواند و قرآن با گوشت و خون او بیامیزد، خدا او را با سفیران گرامی و نیکان قرار دهد و قرآن در روز قیامت، به نفع او دلیل آورد و به درگاه خدا عرض کند پروردگارا، هر کارگری به پاداش عمل خود رسید جز آن کس که برای من کار کرده؛ پس: عطاهای گرامی خود را به او برسان، در این وقت خداوند دو جامه از جامه های بهشتی بر او بپوشاند و تاج کرامت بر سرش بنهد؛ آن گاه به قرآن گفته شود آیا تو را خشنود کردیم، قرآن گوید: پروردگارا، من برتر از این ها را برای او می خواهم، در این وقت، نامه امان بدست راستش دهند و نامه خلود در بهشت را به دست چپش دهند و او داخل بهشت گردد.

1010 - تأخیر در عذاب الهی:

حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) فرمودند: خداوند تصمیم می گیرد که تمام این زمین را بدون استثناء عذاب کند؛ هنگامی که به معاصی و سیئات عمل می کنند، اما هرگاه که ببیند جوانان به سوی مساجد (که سنگر اسلامند) گام بر می دارند و نونهالان به سوی تعلیم قرآن می شتابند، رحمت خدا بر خشم او پیشی می گیرد و عذاب را به تأخیر می اندازد.