فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1006 - آموزش نماز به وقت رسیدن به سن درک:

الامام علی (علیه السلام): اذا عقل الغلام و قراشیئا من القرآن علم الصلاه.
امام علی (علیه السلام): هرگاه پسر به سن درک رسید و چیزی از قرآن را خواند، باید به او نماز آموخته شود.

بخش چهارم: قرآن و جوان:

1007 - قرائت در جوانی:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس قرائت قرآن کند در حالی که جوان باشد قرآن با گوشت و خونش آمیخته گردد، و خدای عزوجل او را همراه سفیران بزرگوار نیکوکار گرداند، و قرآن در روز قیامت از طرف او با فرشتگان خدا احتجاج کند.