فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1003 - سوره واقعه، سوره بی نیازی:

عنه (صلی الله علیه و آله و سلم): سوره الواقعه سوره الغنی، فاقرووها، و علموها اولادکم.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سوره واقعه، سوره بی نیازی است. آن را بخوانید و به فرزندانتان بیاموزید.

1004 - تربیت فرزندان بر سه ویژگی:

رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال: حب نبیکم، و حب اهل بیته، و علی قراءه القرآن.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): فرزندانتان را بر سه ویژگی تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی اهل بیت او و خواندن قرآن.

1005 - حکمت در خواندن قرآن پیش از بلوغ:

رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من قرا القرآن قبل ان یحتلم فقد اوتی الحکم صبیا.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): کسی که پیش از بلوغ قرآن بخواند، به تحقیق، در کودکی به او حکمت داده شده است.