فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1002 - برتری آموزش قرآن بر شعر:

شرح نهج البلاغه: غالب فرزند صعصعه، بر علی (علیه السلام) وارد شد و فرزندش فرزدق **منظور از ابو فراس، همام بن غالب، معروف به فرزدق است. وی در سال 25 ق، در بصره به دنیا آمد و در سال 114 ق، از دنیا رفت.*** با او بود. علی (علیه السلام) به وی فرمود: کیستی؟.
گفت: غالب، فرزند صعصعه مجاشعی... .
فرمود: ای ابو اخطل! این جوان همراهت کیست؟.
گفت: فرزندم. او شاعر است.
فرمود: قرآن به وی بیاموز که برایش از شعر، بهتر است.

1003 - سوره واقعه، سوره بی نیازی:

عنه (صلی الله علیه و آله و سلم): سوره الواقعه سوره الغنی، فاقرووها، و علموها اولادکم.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سوره واقعه، سوره بی نیازی است. آن را بخوانید و به فرزندانتان بیاموزید.

1004 - تربیت فرزندان بر سه ویژگی:

رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال: حب نبیکم، و حب اهل بیته، و علی قراءه القرآن.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): فرزندانتان را بر سه ویژگی تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی اهل بیت او و خواندن قرآن.