فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1000 - داشتن فرزند سالم:

هرکس با ایمان سوره مبارکه حجرات را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بشوید و به زنی دهد که به بچه اش شیر می دهد، شیر او زیاده شود. اگر به زن حامله دهد، فرزند او به سلامت آید.

بخش سوم: قرآن و کودک:

1001 - آموزش قرآن و نام نیک از حقوق فرزند بر پدر:

الام علی: حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، و یحسن ادبه، و یعلمه القرآن.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: حق فرزند بر پدر، آن است که نام نیک بر او بگذارد و او را به نیکی تربیت کند و قرآن به او بیاموزد.