فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

999 - محفوظ از سقط:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس این سوره را نوشته و همراه شخصی که جن زده شده نماید، از جن در امان باشد و اگر آن را شسته و از آب آن به زنی که شیرش خشک شده بدهند، شیرش جاری و زیاد می گردد و اگر زنی که حامله است از آن آب بنوشد، حمل او از سقط شدن محفوظ بماند و به اذن خداوند متعال از هر ترس و بلایی در امان باشد.

1000 - داشتن فرزند سالم:

هرکس با ایمان سوره مبارکه حجرات را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بشوید و به زنی دهد که به بچه اش شیر می دهد، شیر او زیاده شود. اگر به زن حامله دهد، فرزند او به سلامت آید.

بخش سوم: قرآن و کودک: