فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

995 - جهت آسان شدن وضع حمل:

تلاوت سوره مبارکه انشقاق بعد از نماز، مخصوصا در ماه نهم ترک نشود و هنگام درد زایمان با شروع هر درد، این سوره را بخواند و چنان چه با زبان نمی تواند در دل بخواند.

996 - فرزند دختر یا پسر:

با توجه به آن چه از آیات و روایات به دست می آید، پسر یا دختر بودن فرزند به دست خداوند است.
...لله ملک السموات و الارض یخلق ما یشاء یهب لمن اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر**سوره شوری، آیه 49.***؛ پادشاهی آسمانها و زمین از آن خداست. آن چه بخواهد می آفریند. به هرکه بخواهد دختر هدیه می کند و به هرکه بخواهد پسر می دهد. یا (در یک شکم) پسر و دختری به او عطا می کند و آن را که بخواهد بدون فرزند می گرداند. همانا اوست دانای توانا.

997 - دعا برای فرزند:

حضرت ابراهیم (علیه السلام) این گونه از خداوند فرزندی صالح را طلب می کند:
رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم **سوره صافات، آیه 100 و 101.***؛ خدایا! مرا (فرزندی) از شایستگان ببخش. پس ما نیز او را به سوی شکیبا بشارت دادیم.
همچنین است در خواست حضرت زکریا**سوره آل عمران، آیه 38.*** و در خواست ابراهیم خلیل (علیه السلام).