فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش دوم: قرآن و بارداری:

994 - توصیه های قرآنی برای مادران باردار:

به مادران عزیز توصیه می شود برای داشتن فرزندانی با سیرت و صورت نیکو، در حد امکان به دستورات زیر عمل نمایند:
الف - توصیه هایی که مخصوص هر ماه بیان شده است.
ماه اول:
روزهای پنجشنبه و جمعه سوره یس و الصافات بخواند و به شکم بدمد.
ماه دوم:
روزهای پنجشنبه و جمعه سوره الملک را تلاوت کند. روز پنجشنبه 140 مرتبه و روز جمعه صد مرتبه صلوات با و عجل فرجهم بگوید. دست را روی شکم بگذارد و صلوات کبیر بخواند: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم و العن اعدائهم من الجن و الانس من الاولین و الآخرین.
ماه سوم:
روزهای پنجشنبه و جمعه سوره آل عمران را قرائت کند. 140 مرتبه صلوات با و عجل فرجهم بخواند. قبل از نماز دست را روی شکم گذارده و صلوات کبیره را بخواند.
ماه چهارم:
روزهای پنجشنبه و جمعه سوره الدهر بخواند. در تمام نمازهای در یک رکعت سوره قدر را تلاوت کند. بعد از نماز دست را روی شکم گذارده، سوره قدر، کوثر و صلوات کبیره را بخواند و بعد از آن بگوید:
ربنا هب لنا من ازوجنا و ذریاتنا قره اعین واجلعلنا للمتقین اماما**فرقان، آیه 74.***. هفت مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه بگوید. هر روز بعد از نمازها 140 مرتبه صلوات بفرستد.
ماه پنجم:
روزهای پنجشنبه و جمعه سوره الفتح تلاوت کند. در یک نماز سوره النصر بخواند و بعد از نماز دست را روی تربت کشیده، بر شکم بمالد.
ماه ششم:
روزهای پنجشنبه و جمعه سوره واقعه را قرائت کند. شبها در یک نماز سوره التین بخواند. بعد از هر نماز دست بر تربت کشیده، بر شکم بمالد.
ماه هفتم:
از ماه هفتم به بعد، پس از نماز صبح، سوره انعام را بر بادام بخواند و سپس آن را بخورد و این کار را تا 40 روز ادامه دهد. خواندن اذان و اقامه و نماز شب را فراموش نکند.
روزهای دوشنبه سوره النحل، روزهای پنجشنبه و جمعه سوره یس و تبارک و در تمام ماههای هفتم، هشتم، نهم، سوره نور را قرائت کند و در نماز یومیه سوره قدر و توحید بخواند. روزی 140 مرتبه صلوات بفرستد. هر روز بر 1 عدد میوه به سوره یاسین بخواند و آن را ناشتا بخورد. همچنین از ماه هفتم به بعد پنج سوره قرآن را که با تسبیح شروع می شود، تلاوت کند که عبارتند از: جدید، حشر، صف، جمعه و تغابن.
ماه هشتم:
علاوه بر موارد ذکر شده در ماه هفتم، به موارد زیر عمل شود:
روزهای شنبه بعد از نماز صبح سوره قدر ده مرتبه؛
روزهای یکشنبه بعد از نماز صبح دو مرتبه سوره والتین؛
روزهای دوشنبه سوره یس؛
روزهای سه شنبه سوره فرقان؛
روزهای چهارشنبه سوره دهر؛
روزهای پنجشنبه سوره محمد و روزهای جمعه سوره الصافات تلاوت نماید.
ماه نهم:
در نماز ظهر یا عصر سوره والعصر و الذاریات بخواند. در روزهای پنجشنبه سوره حج و در روز جمعه سوره فاطر را تلاوت کند.

995 - جهت آسان شدن وضع حمل:

تلاوت سوره مبارکه انشقاق بعد از نماز، مخصوصا در ماه نهم ترک نشود و هنگام درد زایمان با شروع هر درد، این سوره را بخواند و چنان چه با زبان نمی تواند در دل بخواند.