فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

991 - برکت در خانه قرآنی:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرموده است خانه ای که در آن قرآن قرائت شود و ذکر خدای عزوجل در آن خانه گفته می شود برکتش بسیار گردد، و فرشتگان در آن حضور یابند، و شیاطین از آن دور گردند، و آن خانه برای ساکنان آسمان نور بخشد همچنان که ستارگان برای ساکنان زمین نور می دهد.

992 - درخشان برای آسمانیان:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا خانه ای که در آن مرد مسلمان قرائت قرآن کند اهل آسمان او را بدان گونه که مردم زمین ستاره درخشان را در آسمان می بینند دیدار می کنند.

993 - روشنایی خانه ها با قرآن:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خانه های خود را با تلاوت قرآن کریم نور و روشنی دهید و آن را همانند خانه های یهود و نصاری به صورت گورستان نکنید که آنها عبادت های خویش را در کنیسه ها انجام می دهند و خانه ها را معطل می گذارند، زیرا در خانه ای که قرائت قرآن بیشتر باشد خیرات و برکاتش فزونی گیرد، و در زندگی ساکنانش وسعت گشایش پدید آید، و همچنان که ستارگان آسمان برای مردم زمین نور می دهند آن خانه برای ساکنان آسمان روشنائی می بخشد.