فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

990 - گرامی ترین خانه ها:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): گرامی ترین خانه ها بر پهنه زمین، چهارتایند: کعبه، بیت المقدس، خانه ای که در آن قرآن تلاوت شود، و مسجدها.

991 - برکت در خانه قرآنی:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرموده است خانه ای که در آن قرآن قرائت شود و ذکر خدای عزوجل در آن خانه گفته می شود برکتش بسیار گردد، و فرشتگان در آن حضور یابند، و شیاطین از آن دور گردند، و آن خانه برای ساکنان آسمان نور بخشد همچنان که ستارگان برای ساکنان زمین نور می دهد.

992 - درخشان برای آسمانیان:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا خانه ای که در آن مرد مسلمان قرائت قرآن کند اهل آسمان او را بدان گونه که مردم زمین ستاره درخشان را در آسمان می بینند دیدار می کنند.